Projekty & usługi

CiNURGi – Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region

Projekt finansowany przez UE, CiNURGi, ma na celu wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego dla składników odżywczych. Nacisk kładziony jest na ulepszanie istniejących infrastruktur i technologii w celu maksymalizacji odzysku składników odżywczych z biomasy oraz strumieni zasobów pochodzących z rolnictwa, gmin i przemysłu. Efektywniejsze wykorzystanie składników odżywczych i produktów nawozowych z recyklingu mogłoby utorować drogę do produkcji żywności neutralnej dla klimatu, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w regionie Morza Bałtyckiego oraz zmniejszyć eutrofizację Morza Bałtyckiego.

Numer projektu#C049
Okres realizacji2024–2026
Budżet całkowity6 537 861,04 €
Budżet Rendben Sp z o.o.250 000,00 €
ProgramInterreg Baltic Sea Region

Projekt #MadeWithInterreg wspomaga przejście do zielonej i odpornej gospodarki regionu Morza Bałtyckiego. Organizacje z następujących krajów współpracują razem, aby to umożliwić:
Szwecja (LP), Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska.

https://interreg-baltic.eu/project/cinurgi/

Bioremoil

RENDBEN Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Tytuł projektu:

„Opracowanie metody bioremediacji wycieków olejowych z wraków bałtyckich – badania mikrobiologiczne i pierwszy prototyp”.

Całkowita wartość projektu:

180 000 zł

Całkowita wartość dofinansowania:

153 000 zł.

Okres projektu:

1.11.2022 – 31.05.2023
Etap 1:

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE (badania przemysłowe). Testy bioremediacji pobranych prób olejów w warunkach laboratoryjnych (TRL 3-5).

Etap 2:

PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI PROTOTYPU (prace rozwojowe). Wykonanie konstrukcji prototypowej instalacji na bazie kesonu w warunkach rzeczywistych (TRL 6-7).

Etap 3:

WYPOSAŻENIE PROTOTYPU W DEDYKOWANE INSTALACJE (prace rozwojowe).

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Współpraca z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w ramach program Doktorat Wdrożeniowy- V edycja ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki, nr DWD/5/0554/2021 na mocy umowy z 30.09.2021 r.

Partner Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN przy realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna w następującym temacie: „Wstępna obróbka substratów odpadowych do fermentacji – budowa instalacji i badanie procesu”

Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów

Dostawa elementów budowy instalacji demonstracyjnej wraz z montażem w projekcie, w tym:

  • Elementy układu rozdziału produktów po syntezie DME
  • Elementy układu syntezy DME w skali demonstracyjnej
  • Elementy układu wymiany i odzysku katalizatora.